دوشنبه , 29 خرداد 1397

Minimize
تغذيه مناسب سيب و گلابي و انار

با وجود اينکه اغلب خاکهاي ايران داراي فسفر و پتاسيم و کلسيم هستند ، متاسفانه به علت قليايي و آهکي بودن خاکها ، جذب اين عناصر و نيز ميکروالمنت هاي آهن ، روي ، منگنز و مس دچار مشکل مي شود و لذا استفاده از کودهاي قابل جذب ضروري است .
سيب و گلابي
در حالي که متوسط عملکرد سيب در ايران 15-20تن در هکتار گزارش شده است ، در دماوند وسلماس توليدکنندگاني هستند که بيش از 80 تن در هکتار محصول توليد کرده اند که اين نشان دهنده امکان افزايش ظرفيت توليد در ايران است .
از علل عمده پايين بودن ميزان توليد در واحد سطح در باغهاي سيب کشور و کاهش عمر مفيد درختان سيب ( 15 تا 50 سال ) مي توان به عدم آبياري و تغذيه بهينه اشاره کرد .

تغذيه :
ارقام سيب ايران با سيستم کشت و تراکم موجود از سنين 4-5 سالگي بتدريج به باردهي مي رسند و تا 40-30 سالگي بايد بطور اقتصادي بهره برداي شوند .
ولي به علت عدم مديريت بهينه آب و کود و تغذيه نامتعادل ، عمر مفيد درختان سيب کوتاه شده ، با ستل آوري و بارآوري نامنظم ( توليد يک سال در ميان ) سالهاي باروري کم شده ، عملکرد پايين ، کيفيت و بخصوص ماندگاري ميوه( انبار ماني ) بسيار پايين آماده است و انواع بيماريهاي فيوزيولوژيکي از جمله لکه تلخي ، چوب پنبه اي شدن ، اسکالد ، آردي شدن ، آبگزيدگي و ... مشاهده مي گردد که با تغذيه صحيح و استفاده از کودهاي قابل جذب اين مشکل برطرف خواهد شد .
با بررسي نتايج تجزيه هاي خاک باغ هاي سيب و گلابي در استانهاي مختلف کشور اين طور استنباط مي شود که :

 

• عليرغم آهکي بودن خاکهاي ايران کمبود شديد کلسيم در ميوه ها مشهود است و براي حفظ کيفيت محصول محلولپاشي در زمان رشد ميوه لازم است .
• اگر چه مصرف مقادير مختلف عناصر غذايي ماکروميکرو ضروري است ولي از آن مهم تر حفظ تعادل و توازن بين اين عناصر است .
لذا توصيه مي گردد :
به علت عميق بودن و پراکنده بودن ريشه هاي فعال ، تغذيه سريع گياه از راه خاک در باغات مسن و بارور کار آساني نيست و لذا تغذيه برگي ( محلولپاشي ) و کود آبياري از طريق آبياري باراني و نيز قطره اي به شرح زير توصيه مي گردد :

 

 


توجه :
1- براي صرفه جويي در هزينه ها برخي از محلولپاشي هاي تغذيه اي فوق را مي توان با محلول پاشيهاي سموم ( بر غلبه آفات و بيماريها ) همزمان انجام داد .
2- يادآوري مي نمايد که کلسي نيت را نبايستي در يک تانک با محلول ها ي غليظ حاوي فسفات يا سولفات مخلوط کرد که ممکن است رسوب ايجاد کند . توصيه مي شود در تانکهاي جداگانه و يا در نوبت آبياري جداگانه مصرف نماييد .
3- کودهاي کريستالون توصيه شده کودهاي کاملي هستند و علاوه بر ازت ، فسفر و پتاسيم حاوي انواع ريزمغذي ها بوده و لذا تعادل غذايي خوبي را در خاک و گياه ايجاد مي کنند و ضمنا هيچ گونه باقي مانده اي در محصول و خاک باقي نمي گذارند .
4- توصيه هاي کودي فوق بر اساس شرايط عمومي باغات ايران است و از آنجايي که باغات مختلف از نظر کيفيت آب و ک و شرايط زراعي ( ارقام ، سن درخت ، سيستم کاشت )‌کاملا با هم متفاوت هستند پس از انجام آزمايش خاک و آب ، مشاوره با کارشناسان اين شرکت توصيه مي گردد .

 
 

چاپ  

حريم خصوصي  |  شرايط استفاده
Copyright 2007 by MOKHBERI CO.